Courses 

News

About Us

 Contact

Privacy

 

Beleidsverklaring inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer betreffende de Site www.schoolvoorfilosofie.be

 

1. Identificatie van de site en de verantwoordelijke organisatie

De moderne informatie- en communicatietechnieken spelen een fundamentele rol in de activiteiten van een organisatie zoals DE SCHOOL VOOR FILOSOFIE VZW.

Onze belangrijkste activiteit op de site www.schoolvoorfilosofie.be (hierna genoemd “de site”) zijn het commercialiseren en het leveren van consultancy diensten aan ondernemingen (hierna genoemd “ de diensten”).

In dit kader verbindt DE SCHOOL VOOR FILOSOFIE VZW zich ertoe de Belgische wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke gegevens nauwgezet te eerbiedigen. Deze wetgeving is integraal beschikbaar op de site van de CBPL (Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer): http://www.privacycommission.be

Onze politiek inzake persoonlijke levenssfeer geldt voor DE SCHOOL VOOR FILOSOFIE VZW en voor de site. De verantwoordelijke voor de behandeling is

DE SCHOOL VOOR FILOSOFIE VZW
Gachardstraat, 43 te 1050 Brussel - Telefoon : 00 32 2 640 72 26

 

2. Toelating tot anonieme toegang en aanvaarding van onze politiek inzake persoonlijke levenssfeer.

U hebt toegang tot onze onthaalpagina en u mag onze site raadplegen zonder ons uw persoonlijke gegevens mee te delen.

Door onze site te gebruiken verklaart u uitdrukkelijk de politiek inzake persoonlijke levenssfeer van de school te aanvaarden en staat u toe dat wij gegevens die u betreffen verzamelen en behandelen volgens de modaliteiten en de principes die in onderhavige polis beschreven worden.

 

3. Identificatie van de gebruikers van de site.

De Site wordt bezocht en gebruikt door verscheidene categorieën personen, waarvan de doelstellingen inzake databehandeling kunnen verschillen:

Bezoeker : iedere persoon die toevallig de Site bezoekt, niet geregistreerd wordt, en toegang heeft tot de inhoud van de Site.
Geregistreerd : iedere persoon die zich met name geregistreerd heeft ten einde informatie te bekomen inzake de diensten van DE SCHOOL VOOR FILOSOFIE VZW.

 

4. Automatische vergaring van informatie.

Daar bij ieder bezoek aan een Internetsite volgende gegevens automatisch vergaard worden :

IPAdres
DNS Adres
Browser
Schermresolutie
Vorige bladzijde bij de aankomst op de Site.
verzamelen wij deze gegevens enkel ten behoeve van de statistieken over de bezoekfrequentie van de site. Wij verbinden ze niet aan andere persoonlijke gegevens die wij elders zouden bekomen hebben.

 

5. Cookies

Het is mogelijk dat bij een bezoek aan onze site een “cookie” geregistreerd wordt op uw harde schijf (klein bestand dat door de internet server gezonden wordt, op uw harde schijf geregistreerd wordt, het spoor van de bezochte site bewaart, en een aantal gegevens over dit bezoek bewaart die enkel via deze site kunnen geraadpleegd worden) Er dient vermeld te worden dat u deze cookies kunt weigeren door uw browser dusdanig in te stellen dat u ofwel geïnformeerd wordt over het bestaan van deze cookies, ofwel deze cookies systematisch weigert.

Deze cookies vergemakkelijken het browsen op onze site. DE SCHOOL VOOR FILOSOFIE VZW legt geen enkel verband tussen de automatisch vergaarde informatie en de nominale gegevens van de bezoekers van de site.

 

6. Verzamelde gegevens en specificatie van de doelstellingen

Wij vergaren uw persoonlijke gegevens enkel als u uw gegevens vrijwilig overmaakt. Wij kunnen ook gegevens over u ophalen langs andere bronnen (Openbare instellingen of privaat instellingen die uw gegevens beheren en gemachtigd zijn deze aan derden over te maken).

De gegevens die wij vergaren bij uw inschrijving op de site beperken zich tot deze die nodig zijn voor de behandeling van uw gegevens met het doel waarvoor u ze ons toevertrouwd hebt.

Geen enkele gevoelige informatie wordt u gevraagd, en zal ook niet via andere databanken opgevraagd worden. U zult uitgenodigd worden een formulier in te vullen waarvan sommige vet gedrukte of eventueel door een sterretje gevolgde velden noodzakelijk zijn om de gevraagde dienst te kunnen leveren. Andere velden zijn facultatief in te vullen. Deze laatste dienen enkel om ons toe te laten u snel te contacteren als dit nodig blijkt, of om uw belangstellingspunten beter te kunnen omschrijven en u de overeenkomende informatie te kunnen zenden.

Als u ons uw postadres meedeelt betekent dat dat u er in toestemt post van ons of van onze partners te ontvangen. Als u geen post meer wenst te ontvangen, gelieve u ons te contacteren op het adres hierboven vermeld op punt 1,. Als u ons uw telefoonnummer meedeelt, betekent dit dat u er in toestemt van ons of onze partners telefoonoproepen te ontvangen. Als u geen oproepen meer wilt ontvangen, gelieve u ons te contacteren op het adres hierboven vermeld op punt 1.

Als u ons uw e-mailadres meedeelt, betekent dit dat u er in toestemt van ons of van onze partners e-mails te ontvangen. Als u dergelijke e-mails niet langer wenst te ontvangen, gelieve u ons te contacteren op het adres hierboven vermeld op punt 1.

 

7. Doelstelling van de gegevensbehandeling voor alle categorieën gebruikers.

De doelstelling vaarvoor wij uw gegevens vergaren zijn de volgende, in functie van een eenvoudig bezoek of van het formulier dat u invult om een dienst te bekomen die door de site aangeboden wordt. De vergaarde gegevens zullen deze zijn die strikt noodzakelijk zijn voor de bedoeling waarvoor u uw uitdrukkelijke toelating zult gegeven hebben.

Bezoeker:
Beheer van de bezoekstatistieken op basis van de automatisch vergaarde gegevens.
Uitvoeren van marktstudies.
Beheer van een informatie aanvraag.
Geregistreerd:
Beheer van bezoekstatistieken
Beheer van statistieken inzake klantenbezoek.
Beheer van het klantenbestand.
Uitvoeren van marktstudies.
Beheer van een informatie aanvraag
Als wij uw gegevens zouden willen aanwenden voor een nieuwe doelstelling, zullen wij u uw voorafgaandelijke toestemming vragen, alvorens deze toepassing te starten. Onderhavige politiek inzake persoonlijke levenssfeer kan de rechten niet beperken die JUST IN TIME MANAGEMENT zou houden ten overstaan van iedere natuurlijke persoon ingevolge contracten of een andere wetgeving.

 

8. Bekendmaken van gegevens aan derden.

Wij maken uw persoonlijke gegevens aan geen enkele derde bekend. U zult ten allen tijde het recht hebben er aan te verzaken direct marketing van ons te ontvangen. Wij behouden ons het recht voor persoonlijke gegevens mee te delen op verzoek van gerechtelijke of bestuurlijke autoriteiten, krachtens de wet.

 

9. Looptijd van de bewaring van de gegevens.

De vergaarde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard, zolang u zich niet wenst uit te schrijven uit de diensten waarvoor u zich ingeschreven hebt. Uw gegevens zullen niet meer behandeld worden in het kader van deze diensten van zodra u dit vraagt door ons te contacteren op het adres vermeld op punt 1 hierboven.

Daarna zullen ze enkel bewaard worden voor statistieken of in het kader van wettelijke verplichtingen zoals de boekhouding. Zij zullen niet langer het voorwerp uitmaken van enige behandeling, van welke aard ook.

 

10. Vertrouwelijkheid en veiligheid.

Wij geven de bezoekers van onze site geen gelegenheid beveiligde transmissiemethodes te gebruiken om ons persoonlijke gegevens toe te zenden.

Onze site en onze vennootschap hanteren een politiek, regels en veiligheidsmaatregelen die beogen de persoonlijke gegevens te beschermen.

DE SCHOOL VOOR FILOSOFIE VZW :

Zal al het nodige doen om de gegevens up-to-date te houden, verkeerde, niet relevante of onvolledige gegevens te wijzigen of te verwijderen.
Zal er over waken dat, voor de personen die onder haar gezag handelen, de toegang tot de gegevens beperkt wordt tot wat zij nodig hebben om hun functie in te vullen of de noodwendigheden van de dienst.
Zal de personen die onder haar gezag handelen informeren over de bepalingen van de Belgische wet en de gerelateerde uitvoeringsbesluiten, alsook van ieder terzake doende voorschrift betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de behandeling van gegevens van persoonlijke aard.
Zal er zich van vergewissen dat de programma’s, gebruikt voor automatische behandeling van gegevens van persoonlijke aard, conform zijn met de aangifte bij de Commissie en dat ze volgens de regels aangewend worden
Zal zich er van vergewissen dat elke persoon die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke voor de gegevensbehandeling, of onder het gezag van een onderaannemer, en die toegang heeft tot gegevens van persoonlijke aard, dit slechts kan doen op last van de verantwoordelijke voor de gegevensbehandeling, behalve in geval van een verplichting opgelegd door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie.
Zal zelf, en zal haar onderaannemers en partners er toe verplichten alle technische en organisatorische maatregelen te nemen die vereist zijn om gegevens van persoonlijke aard te beschermen tegen accidentele of ongeoorloofde vernieling, tegen het accidentele verlies of de wijziging, de toegang en iedere ongeoorloofde behandeling van gegevens van persoonlijke aard. Deze maatregelen zullen een passend beschermingsniveau waarborgen, rekening houdend enerzijds met de stand van de technologie op dit gebied en de kost voor het toepassen van deze maatregelen, anderzijds met de aard van de te beschermen gegevens en de potentiële risico’s.
Wanneer de behandeling toevertrouwd wordt aan een onderaannemer zal DE SCHOOL VOOR FILOSOFIE VZW:

Een onderaannemer kiezen die voldoende waarborgen biedt inzake de veiligheidsmaatregelen en de organisatie van de behandeling.
Waken over de naleving van deze maatregelen, ondermeer door het voorzien van passende contractuele bepalingen
De verantwoordelijkheid van de onderaannemer bepalen ten overstaan van de verantwoordelijke voor de gegevensbehandeling.
Met de onderaannemer overeenkomen dat deze laatste enkel handelt op last van de verantwoordelijke voor de gegevensbehandeling en aan dezelfde wettelijke verplichtingen onderworpen is.
Schriftelijk of op een elektronische drager de contractuele bepalingen registreren die betrekking hebben tot de bescherming van de gegevens en de eisen inzake veiligheid.

 

11. Toegang tot uw door DE SCHOOL VOOR FILOSOFIE VZW behandelde persoonlijke gegevens

U mag ons vragen of wij persoonlijke gegevens over u bezitten. U doet dit door ons een brief te sturen. Wij zullen u een bewijs van uw identiteit vragen (kopie van een identiteitskaart of paspoort) om zeker te zijn dat wij uw persoonlijke gegevens respecteren en ze niet aan een derde overmaken.

Wij aanvaarden één aanvraag per jaar en per persoon. De gegevens die wij over u bezitten, of het bericht dat wij er geen bezitten, zullen u zonder kosten toegezonden worden, binnen de twee maanden volgend op uw aanvraag. U hebt de mogelijkheid de gegevens die wij bezitten te betwisten en ze te laten wissen, rechtzetten, wijzigen of aanvullen.

Newsletters, e-mails, mailings en zendingen die u ontvangt zullen steeds de mogelijkheid melden om te vragen voortaan geen verdere boodschappen meer te ontvangen, en om uw persoonlijke gegevens te wijzigen indien nodig.

 

12. Contactpunten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Voor iedere vraag of probleem in verband met ons beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gelieve u contact op te nemen met de persoon waarvan de gegevens hierboven vermeld zijn op punt 1.

Indien ons antwoord u niet voldoet kunt u contact opnemen met de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer waarvan u alle contactgegevens terugvindt op haar site http://www.privacycommission.be en waarbij DE SCHOOL VOOR FILOSOFIE VZW alle nodige aangiften neergelegd heeft.

 

Practical Philosophy

 

This inspiring 10-week course is held weekly on Monday evenings near Avenue Louise in Brussels.

 

The course offers time-tested principles to become more mindful and more connected. Enjoy some lively discussion with like-minded people.

See the Practical Philosophy page

 

Enrol now

 

Click here to reserve a place on the next introductory course starting Monday, 17th of September.

 

The weekly sessions are held from 19:30 to 22:00 pm, including a refreshment break.


See the enrolment page.

 

 

Other languages

 

The Practical Philosphy course is given in English on Wednesday  evenings. It is also give in French on Mondays, and in Dutch on Mondays (Antwerp) and Wednesdays (Brussels).

 

Visit www.philosophiepratique.be 

or www.praktischefilosofie.be 

for dates, times and venues.

 

A taste of Philosophy? 

  

For the next 10-week Introduction to Practical Philosophy course, fees are reduced to 90 euros (from the usual termly rate of 135 euros).

 

This fee is fully refundable any time during the first three weeks for anyone who does not wish or is unable to continue for any reason.

 

 

 

Copyright © 2014 School voor Filosofie. All Rights Reserved. - Privacy  - Disclaimer